Miejsca pracy promujące zdrowie
27 wrz 2022

Miejsca pracy promujące zdrowie

Post by Serwis S.A.

Sprawdź też: Medycyna Pracy Bydgoszcz

Koncepcję „miejsca pracy promującego zdrowie” uczyniono rozwiązaniem modelowym, do którego będzie się dążyć upowszechniając programy prozdrowotne w firmach funkcjonujących na terenie Polski.

Promocję zdrowia zatrudnionych zdefiniowano zatem jako proces tworzenia i realizowania na możliwie wielu poziomach organizacji społecznej zakładu pracy (i w jego otoczeniu) zharmonizowanej polityki przekształceń materialnych, organizacyjnych, kulturowych i mentalnych, umożliwiających i ułatwiających jednostkom, grupom i sformalizowanym strukturom diagnozowanie i ocenianie sytuacji zdrowotnej, uzgadnianie i podejmowanie decyzji i inicjatyw pozytywnie wpływających na zdrowie oraz stymulujących i wspierających ich aktywność na rzecz ochrony, umacniania i rozwoju zdrowia, a jednocześnie wzmacniających osiąganie podstawowych wartości i celów przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie tej koncepcji jest systematycznie upowszechniane w ramach Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, jak również w ramach szkoleń i kursów z udziałem Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Zostało ono też przyjęte jako modelowe w prezentowanym tu badaniu.

Rozumienie tak ujmowanej koncepcji promocji zdrowia zatrudnionych przez zbiorowość lekarzy służby medycyny pracy wytypowaną do badania poddano analizie w dwóch wymiarach:

a) istoty działań tego rodzaju oraz

b) zasad ich realizacji.

Dane dotyczące istoty uzyskano diagnozując – z jednej strony – opinie na temat trafności potocznych opinii, które traktują promocję zdrowia w miejscu pracy jako

a) modny synonim profilaktyki lub oświaty zdrowotnej,

b) kwestionują jej opłacalność lub

c) uznają jej przydatność jedynie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, z drugiej – analizując stan wiedzy lekarzy o działaniach określanych w teorii jako modelowe w ramach zakładowych programów prozdrowotnych.

Tags:

0 Comments

Leave a Comment